EN

Garso įrašai

Grįžti
1. Anksci rytų kėliau 2. Lėkis lėkis, sakałėlis 3. Tai tam kiškeliui 4. Leliumoj, gaidžiai gieda 5. Gili gili upełė, leliumai 6. Grįskime, mergos, jievaro ciltų 7. Vidury dvaro, leliumoj 8. Vai tu, bitaite, leliumai 9. Leliumai, ant to dvaro, leliumai 10. Skįsta mergelė, skįsta 11. Tu varna, tu juodoji 12. Ajo Marija 13. Tabalo garsas 14. Tabalai tai tai tai 15. Ubags on tilto stuovieje 16. Aš užgimiau prasčiokelis 17. Maršas 18. Arklys bėga, žemė dreba 19. Buva mana 20. Po šermukšneliu stovėjau stovėjau 21. Vokietukas 22. Didi cudai 23. Pavadinkit ponų vaitų 24. Čigonėlis 25. Labas vakars, pons gaspador 26. Oi ant dvaro, didelio dvarelio 27. Dobry vvieczor, panieneczko 28. Oi, už marių, už mėlynių 29. An kalnelio, an pieskynėlio 30. Kas man supa 31. Supkit meskit mani jaunų 32. Vilkas kalałį papjovė 33. Lylia lyliavo 33. Prosim panienka 34. Sprogsta beržas in maralių 35. Oi lia lia, kalnas kalnalis 36. Jurija, šalta rasa 37. Gena ralia ralia 38. Leliarol, tu karvyte rūta 39. Ralio ralio 40. Ei, oolo, olo, olo 41. Vol volia 42. Sesutela mažoji, sadule gadule 43. Skrandz, bitela, sadulia 44. To to to, dai ko ty rūta 45. Teka upela, dobile 46. Linksma diena mums nušvito 47. Apynėlis auga 48. Tu žilviteli 49. O kas pražyda 50. An tėvulio dvaro 51. Tu vanageli 52. Vai to to 53. Pabėk, bareli 54. Bėk, bare, bėki 55. Šaly kelio jovaras stovėjo 56. Augo jovaras ant dvaro 57. Esu aš į kalną 58. Ažsilaido skaisti, graži saulute 59. Per dzidzį dvarų 60. Vaikštinėjo tėvulis 61. Oi tu, kregždela 62. Parein‘ šeimyna 63. Linko jievaras vartuosna 64. Vai tu rugeli 65. Atė rudenėlis 66. Išsivedžiau oželį 67. Pasėja tėvelis geltonus linus 68. Kad linelius ruoviau 69. Bėg upeli vingurdama 70. Minkit, mynėjeliai 71. Gegutės sesutės, rovėjėlės, nurausim linelius nu padirvėlės 72. Vai tu žeke, žekeli 73. Rožančiaus fragmentas 74. Ant kalnelio, ant berželio 75. Ak, tu mano Kaziuli 76. Maitina bobutė žilą oželį 77. Kūlimo garsai 78. Kad aš buvau, ukum pukum 79. Jiedra jiedra, pyna po viedrą 80. Augo putins su šermukšniu 81. Oi tai dzyvai, dideli paminkai 82. Lėkįs lėkįs sakalėlis 83. Leliumai, gili gili upelė 84. Lėkis lėkis, sakalėlis, aleliumaj lodo 85. Oi ir atvažiavo penki neženoti 86. Leliumoj, skrido vanagėlis 87. Aš paskėliau ankstų rytelio 88. Leliumoj, tu bitula 89. Žuvų šukelį galvų šukuoja 90. Oi, kai aš augau, leliumoj 91. Vai kai aš buvau, leliumai 92. Vaikščiojo pova 93. Ažmigo sakalėlis beržyni 94. Ažmigo sakalėlis beržyni 95. Tu, kiškeli, leliuma 96. An tėvulio dzidelio dvarelio 97. Tu šermuli putine 98. Nuskrisiu per jūsų pirkių 99. Grįskime, mergos 100. Grįskime, mergos 101. Sės brolalis an krėslalio 102. Pas mus, pas mus svotai atvažiavo 103. Tai raibumas genelio 104. Tai genelio genumai 105. Tai genelio margumai 106. Oi genelio genumai 107. Išvedė mani mano mielas tancun 108. Sėdzi pasėdzi mergelių suolas 109. Vai, atvažiuoja Šventos Kalėdos 110. Oi atvažiuoja Šventos Kalėdos 111. Atlėkė alnias devyniaragis 112. Aš užgimiau prasčiuokeliu 113. Didi čiūdai, didi dyvai buvo 114. Kas zo dyvai, zo prajovai 115. Kokie dzyvai 116. Kokie dzyvai, kokie zo prajovai 117. Iškasiau šulnelį 118. Tu varna, tu juodoji 119. Rėdė sesulė brolelį vainon 120. Buvo mana du brolaliai 121. Ant kapinėlių 122. Ant kapo kapinyno 123. Ir išjojo ricuolėlis 124. Išjojo karaliūnas girelėj paliavoc 125. Jurgi, geras vakars 126. Anksti rytelį saulutė tekėjo 127. Oi, an dvarelio stov žalia grūšelė 128. Ant kalnelio stovi jievarėlis 129. Šitam dvari vynas 130. Vai ten girioj kuznia stovi 131. Šitam dvare jauna pana 132. Supkit meskit mani jaunų 133. Supkit meskit mane jaunų 134. Tu, vanagėli 135. Lylia lyliavo 136. Voij, lėkė lėkė du karvelėliai 137. Kaip aš buvau pas motulį 138. Vai to to 139. Vaikščiojo ponia 140. Sustokit, ponai, po vienai porai 141. Nupjovėm rugius, nupjausim kviečius 142. Augo jovaras laukuose 143. Dai atskrido trys karveliai 144. Oi lia lia 145. Ėjau taku 146. Uncyce, žųsyce 147. Dirva dirva, dai aš tavi pjausiu 148. Bėk barali, baralėli 149. Parė talkelė nuilsus 150. Rūta žalioj, jau vakaras vakarėlis 151. Oi tu, rugeli, tu žiemkentėli 152. Oi, ko siūbavo kalnely berželis 153. Dai skraidžiojo 154. Oi, veža veža, dobilio, braliukas marčių, dobilio 155. Tai genelio genumai 156. Aisim, mergos, Kalėdos giedote 157. Lingo palingo balci suolaliai 158. Šoka šoka šešios panos 159. Kalėdų rytų rožė inžydo 160. Tu putine, šermuli 161. Karvelali briukuočeli 162. Teka upelė, dobilia 163. (Prašė mergų), marcių linton šokt 164. Šyvas arklys, baltos kojos 165. Lauki verbelė dai razžydėjo 166. Labas vakaras, jauna mergele 167. Anksti rytelia saulute tekėjo 168. An to dvaro stovi jievarėlis 169. Oi už marių, už marelių 170. Ty an kalna, ty an pieskynėlia 171. An tėvulio dvaro 172. Oi, an dvarelio stov žalia grūšelė, vynelis mūsų 173. Supkit meskit mani jaunų 174. O tai pakorėm suplaukėlas 175. Kas ty supas ponaitela 176. Učia lyliavo 177. Lylia lyliavo, bernai gyliavo 178. Cyki dzienela be veja 179. Tyki dienelė be vėjo 180. Tyki dienelė be vėjo, be vėjo 181. Mana brolis karaliukas 182. Aisma, sesės, parugėlan 183. Oi to to buvo mana anyta pikta 184. Sesutela mažoji, sadulia gadulia 185. Nujoja brolalis, dabilia 186. Vai, parlekia juoda varna 187. Šitam dvari jauna pana 188. Oi, lėkė lėkė du karvelaiciai 189. Vativolia, olia olia 190. Ei, Ravaičių Jonas liko spirgutis 191. Vai olio olio 192. Ėi o olo olo olo 193. Ralio, mano karvyta 194. Generalio ralio, karvelės mano 195. Oi, kas ten girioj pamigo, oi, lelijėla pamigo 196. Kas tin ateina 197. Tu berželi žaliasai 198. Neturiu tėtušio 199. Neturiu tutučio 200. Išeikit, broleliai 201. In kapinių putinas 202. Pamirė tėvas ir motinėlė 203. Oi, aš mergužėlė, viečna siratėlė 204. Biedna siratėlė … ant sielvartų 205. Aš esmu mergelė biedna siratėlė 206. Aš sirateli, aš vargdieneli 207. Aš esu siratėlė 208. Auga kiemi dagilelis 209. Kelaliu ėjau, kelaliu dumojau 210. Auga kiemi dagilėlis 211. Eisiu į kalną aš rugelių kirsti 212. Vai, tu rugeli, tu žiemkentėli 213. Aš užgimiau praščiokėlis 214. Parejo rugys 215. Ažarai šalo, bernai pašalo 216. Nupjovėm rugelius, nudejevom 217. Supkit meskit mani jaunų 218. Pjauna pjauna pjovėjėlės 219. Bėk, barali, baralėli 220. Musė kalalį papjovė 221. Lakia lakia du karveliai 222. Pjausim, pjausim, pjovėjėlės 223. Spirgutis 224. Vai tu rugeli 225. Aš užgimiau praščiokėlis 226. Aš užgimiau praščiokeliu 227. Pasakojimas apie sekminių papročius 228. Aš užgimiau biedniokėlis 229. Supkit meskit, supkit meskit mani jauną 230. Dirva dirva, dai aš tavi pjoviau 231. Supkit meskit mani jaunų 232. Ir atskrido, vynas žalias mūsų vynas 233. Ir atskrido trys karveliai 234. Dai atskrido trys karveliai 235. Tu, aguona 236. Tu obele, tu obele, kalėda 237. Vaikščiojo pova po balų 238. Leliumoj, gaidziai gieda, leliumoj 239. Trys bitulės 240. Koturis, kalnais jodė 241. Oi, atvažiuoja šv. Kalėda 242. Tai genelio genumai 243. Sėdo susėdo 244. Voi tu, bituke, tu tu tu 245. Kalėdų dienų ažarai šalo 246. Vai, ir atjojo penki nežanoti 247. Bėginėjo povelis po dvarų 248. Povinėjo povelė po dvarų 249. Atskrido povelė iš žalios girelės 250. Skraidziojo povelė par žalių sodelį 251. Vaikščiojo povelė po dvarų 252. Povinėjo pova 253. Užmigo sakalėlis beržyni 254. Lingu palingu balci suolaliai 255. Oi Kalėdos, kalėdėlės 256. Oi Kalėdos, kalėdėlės 257. Skrido vanagėlis, lilimo 258. Vaikštinėjo pova po dzidzį dvarelį 259. Gili gili upė, leliumoj 260. Gili gili upelė, leliumai 261. Gili upelė, leliumoj 262. Gili gili upė, leliumai 263. Sėdi panelė po langu 264. Gili upelė, leliumoj, da nelabai gili, leliumoj 265. Vaikštinėjo povelė po balų, aleliuma rūtela, po balų 266. Sekminių rytą ažerai šalo 267. Oi, ir atjojo penki neženoti 268. Oi, kas ti, oi, kas ti užu durų 269. Oi, kieno dvari, leliumoj ugnelė žibėjo, leliumoj 270. Ataskrida pova žaliojon giralan 271. Ir atskrido povas žaliajan sadelin 272. Vai, grįskim grįskim jievarėlio ciltų 273. Grįskime, mergos, jievaro tiltų 274. Grįskime, mergos, jievarėlio tiltą 275. Grįskime, mergos, jievaro tiltą 276. Ješčerėli, ma brolali 277. Oi, ažu marių 278. Vai, tu kuosela, leliumoj, vai tu juodoji, leliumoj 279. Vuoj tu kuosela, leliumoj 280. Oi tu kuosela, leliumoj 281. Vidurin dvaro, leliumoj 282. Tai genelio margumas 283. Grįskime grįskim jevaro ciltų 284. Sėdz brolalis an krėslalio 285. Vai, šaliu šaliu, sieras sakałėli 286. Kalėdų rytų rožė inžydo 287. An ūlyčių, an plačiųjų 288. Ant ūlyčių, an placųjų 289. Vai kur buvai, laputaite 290. Sasula, ką tu čionai veiki 291. Oi, an dvaro bačkas kalė 292. Vėrubė šilais lėkė 293. Vėrubė šilais lэkė 294. Kas genelio genumai 295. An ulyčių, an plačiųjų 296. Sakminių rytų, kalėda 297. Dirva dirva 298. Dirva dirva, tai mes tavi pjovėm 299. Vilkas kalalį papjovė 300. Jurja, šalta rasa 301. Ai liepu liepu, kas po tuo liepu 302. Neturiu tėvelio, anei motinėlės 303. Nupjovėm rugelius, nudiejavom 304. Kai atskrido du karveliai 305. Supkit meskit mani jaunų 306. Supkit meskit mani jaunų 307. Supkit meskit mani jaunų 308. Ateina pjovėjai rugelius pjovę 309. Žaliojoj girelėj genelis kala 310. Žaliojoj girelėj genelis kala 311. Ir atvažiuoja šventos Kalėdos 312. Tai margumai genelio 313. Išvedė mani šešurėlis tanciun 314. Oi tu bitute, tu tu tu 315. Povinėjo povelis po dvarų 316. Tu putine, šermuli 317. Oi, leliumai, an ta dvaro 318. An ūlyčių, an placiųjų 319. Ateina Kalėdos, bus vyram bėdos 320. Prašinėjo kanapėlė 321. Bėkit bareliai, bėkit bareliai 322. Bėkit bareliai, da galan valakų 323. Bėkit bareliai, da galan valakų 324. Bėkit, bareliai 325. Oi, tu skregždela 326. Rūta žalioj 327. Rūta žalioj, jau vakaras, vakarėlis 328. Rūta žalioj, jau vakaras vakarėlis 329. Vai, atvažiuoja šventos Kalėdos 330. Lэkė lэkė sakalėlis 331. Kalэ kalэ genelis 332. Oi sodai sodai, leliumoj 333. Oi, sodai sodai, leliumoj 334. Kalėdų rytą rožė pražydo 335. Kalėdų rytų rožė inžydo 336. Kalėdų rytų rožė pražydo 337. Linko jievaras vartuosna 338. Linko jievaras vartuosna, oi jievar jievar žaliasai 339. Linko jievaras vartuosna 340. Oi tu kregždela, mėlyna paukštela 341. Vaikštinėjo tėvulis pabarėmis, parugėmis 342. Augo ievaras laukuose 343. Rūta žalioj, jau vakaras vakarėlis 344. Oi, ko siūbavai kalnely, berželi 345. Oi, ko siūbavo kalnely berželis 346. Oi, ko siūbavo kalnely berželis 347. Oi tu, mergela, leliumoj 348. Užu vartelių, leliumoj 349. Keno tai dvari. Leliumoj 350. Gili gili upė, leliumoj 351. Tu bituke, leliumoj 352. Untelė per mareles plaukė 353. Tu balana balana 354. Viduj girelэs 355. Oi, sodai sodai 356. Leliumoj, skrido vanagilis 357. Oi kalnai kalnai, leliumoj 358. Oi, kieno dvari 359. Žaliam sodi obelėlė, daladum ladu 360. Žaliam sode obelėlė, aleliuma vyno, obelėlė 361. Tai žaliam sodi 362. Leliumoj, skrido vanagėlis 363. Tai žaliam sode obialэlэ 364. Tai mandrumas genelio 365. Snaudala, kam linelius verpi 366. Sėdi bralalis an krėslalio 367. Per mano tėvo dvarelį 368. Grįskime, sesės, jievarėlio tiltų 369. Grįskime, mergos, jevaro ciltų 370. Grįskime, mergos, jevaro ciltų 371. Grįskime, mergos, jievaro tiltą 372. Tai genelio genumai, tai jo raibo puikumai 373. O kas ty girelėj pamigo, aleliumai rūtelė, pamigo 374. Tu kiškeli, lelimoj 375. Ko negiedat, gaideliai, ko nerimuojat, lelimoj 376. Oi tu kiškeli, lelimoj 377. Sodinau sodi obelėlį 378. Aisim, broliai, žebravocia 379. Tu bituika, leliumai 380. Atvažiavo kupčius 381. Kas buvo girioj pamigįs 382. Kas buvo girioj 383. Oi, kas klėcyj pamigo 384. Vai ir atbėga bistrus alnelis, lėliu kalėda, kalėda 385. Vai, ir atbėga 386. O kur buvai, laputaite 387. Vai kur buvai, laputaitė 388. Sodino brolis obelėlį 389. An ulyčių, an placujų, vai kalėda, dai kalėdie 390. Atvažiuoja šventa kalėda 391. Oi, atvažuoja šventa kalėda 392. Kalėda kalėdzyt 393. Lapukė lojo, linelius klojo, kalėda 394. Linksta suoleliai, kalėda 395. Atvažiuoja, kalėda 396. Oi, atvažiuoja kalėda 397. Jažerai šula, kalėda 398. Ažmigo sakalėlis beržyni 399. Ažmigo sakalėlis beržyni 400. Užmigo sakalėlis beržyne 401. Tai genelio genumai, tai jo raibo raibumai 402. Tai genelio genumai 403. Tai raibumai genelio 404. Lingu palingu balci suolaliai 405. Ažmigo sakalėlis beržyni 406. Lingo palingo balti suolaliai 407. Oi tu šermuli putine 408. Oi tu šermuli putine 409. Oi tu šermuli putine 410. Oi, atvažiuoja šventos Kalėdos 411. Oi tu zuikeli, leliumai, tu trumpakoji, leliumai 412. Oi tu zuikeli 413. Tu, kiškuti, leliumai 414. Tu kiškuti, leliumai 415. Vai tu voveraite, leliumai 416. Oi, kai aš buvau, leliumai 417. Trumpakoji, leliumai 418. Leliumai, gili gili upelэ 419. Leliumai, da negieda gaidžiai 420. Leliumai, atskrido karveliai 421. Tai bernelio puikumai 422. Tai genelių genumai, tai genelių raibumai 423. Aš pasikėliau ir labai anksti 424. Lingo palingo nauji suolaliai 425. Lingu palingu 426. Lingu palingu 427. Lingu palingu balti suoleliai 428. Lingu palingu balti suoleliai 429. Važiuoja ponas kalėdodamas 430. Vai ir atvažiavo penki neženoti 431. Kaniušo dvaran visi pamigo 432. Tu lapute lengvapėde 433. Tu, kiškuti, leliumaj leliumaj 434. Leliumoj, krašti marių 435. Vidurin dvaro, leliumoj 436. Darži oželis, leliumoj 437. Oi tu kuosele, leliumoj 438. Augo jovaras vartuose 439. Augo jovaras tarp vartų 440. Auga jovaras laukuose 441. Augo jovaras 442. Oi tu eglele 443. Oi tu eglele 444. Vai tu kuosela 445. Vai tu kuosela 446. Voi tu kuosela 447. Ažerai šalo, kupčiai važiavo 448. Ažerai šalo, beržai pašalo 449. Linko palinko 450. Sėdo prisėdo mergelių suolas 451. Tai margumas 452. Tai genelio puikumas, tai genelio mandrumas 453. Tai raibumai genelio, tai jo raibo genumai 454. Tai genelio genumai, tai jo raibo raibumai 456. Tai genelio genumas 457. Tai gražumai genelio 458. Tai genelio genumai 459. Tai margumai genelio 460. Tai genelio genumas 461. Tai raibumai genelio 462. Prašinėjo kanapėlė, kanapėlė sėjėjėlio 463. Prašinėjo kanapėlė 464. Prašinėjo kanapėlė sėjėjėlio, artojėlio 465. Prašinėjo kanapėlė 466. Oi, an kalno, an aukštojo 467. Oi an kalno an aukštojo nauji mūrai mūravoti 468. Oi tu kregždela 469. Oi, an dvareli, oi, an didžiojo 470. Nupjovėm rugelius, nudejavom 471. Vai tu bitute 472. O kai aš augau, leliumoj 473. Skraidžiojo povelė 474. Skridžiojo povelė per žalių girelį 475. Atskrido povelė iš čiūžo šonelio 476. Atskrido povelė iš čiūžo šonelio 477. Atskrido povelė 478. Povinėj povelė 479. Viduj gireles žaliosios 480. Viduj girelės 481. Viduj girelės, viduj žaliosios 482. Viduj girelės, viduj žaliosios 483. Viduj giralэs, viduj žaliosios 484. Vai, kas girioj pamigo, voi lelijėla, pamigo 485. Oi, kas sodi pamigo 486. Tu kiškeli, lelimoj 487. Tu kiškeli, lelimoj 488. Tu kiškeli, lelimoj 489. Tu kiškeli, lelimoj 490. Tu kiškeli, lelimoj 491. Tu, kiškeli, leliumo 492. Tu kiškeli, lelimo 493. Atskrido povelэ 494. Skradžiojo povytė 495. Skraidžiojo povytė 496. Ir susvijo pova iš šilko lizdelį 497. Nusiskrido pova žaliojan girelan 498. Vaikštinėjo pova po žalią girelę 499. Lingu palingu balti suolaliai 500. Lingu palingu balci suolaliai 501. Lingu palingu balci suolaliai 502. Lingu palingu balci suolaliai 503. Lingos palingos balti suolaliai 504. Lingo palingo 505. Kas genelio genumai 506. Ten genelio puikumas 507. Oi, genelio raibumas 508. Kas genelio gražumai 509. Tai genumas genelių 510. Skradžiojo povelэ per žalių sodelį 511. An ūlyčių, an plačiųjų 512. Trys seselės keliu ėjo 513. Siuntė anyta, leliumai 514. Tancui tancui, leliumai 515. Ir išvedė šešurėlis 516. O kano šoblalė 517. Lieku palieku balti suoleliai 518. Oi tu bitute, tu tu tu 519. Oi tu bituke, tu tu tu 520. Sėdi vyrai užu stalo 521. Tu kiškeli, lelymo 522. Laba diena, jaunos panelės 523. Vai, atvažiuoja šventos Kalėdos 524. Oi, bėgo, bėgo 525. Oi, kas ty dvari 526. Vaikščiojo povelė po dvarų 527. Ir atskrido povas 528. Kad atskrido povas žaliajan girelэn 529. Vaikštinėjo povas po žalių girelį 530. Povinėjo povas 531. Tu zuikuti, leliumai 532. Povinėj povelis po dvarų 533. Kvolinosi vanagėlis 534. Oi, atvažiuoja šv. Kalėdos 535. Sėdo prisėdo 536. Tu putinėli kudriavas 537. Tu putinėli, kudrėvas 538. Aš paskėliau ankstų rytelį 539. Atvažiuoja šventos Kalėdos 540. Oi tu bitaite