EN

Literatūra, šaltiniai

Grįžti
Antanaitytė Ž. Talkos. Ekonominė ir istorinė etnografinė Joniškėlio apylinkės charakteristika. Vilnius, 1980. P. 63–64.
Apanavičius R. Baltų etnoinstrumentologija. Kaunas: Kauno Lietuvių tautinės kultūros centras, 1992.
Astrauskas R. Apeigos ir muzikos santykis kalendoriniame folklore. Lietuvių liaudies papročiai (moksl. konferencijos, įvykusios 1989 m. kovo 30 d., medžiaga). Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1991. P. 189–205.
Astrauskas R. Šūksnio intonacija lietuvių darbo ir kalendoriniame folklore.
Liaudies kūryba, III. Vilnius, 1992. P. 28–48.
Atvažiuoja Kalėdos. Advento-Kalėdų papročiai ir tautosaka. Parengė Skirmantė Valiulytė, Nijolė Marcinkevičienė, Eugenija Venskauskaitė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2002.
Aukštaičių dainos. Šiaurės rytų Lietuva. Lietuvių liaudies muzika II. Sudarė ir parengė Genovaitė Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1998.
Aukštaičių melodijos. Sudarė ir parengė L. Burkštaitienė ir D. Krištopaitė. Vilnius: Vaga, 1990.
Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius: Mintis, 1993.
Balys J. Mirtis ir laidotuvės. Silver Spring, Md., 1981.
Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. Vilnius: Mintis, 1991.
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos. Sudarė Norbertas Vėlius, 1–3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 2000, 2003.
Banguolis P. (Budreckas-Budrys P.). Užgavėnių tradiciniai papročiai žemaičiuose. Trimitas, 8. 1936. P. 180–181.
Bartschas Ch. Dainų balsai. Parengė J. Čiurlionytė, L. Burkšaitienė, V. Daniliauskienė, Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2000. [knygoje pakartotinai skelbiamas Ch. Bartscho 1886–1889 m. dvitomis liaudies dainų rinkinys].
Basanavičius J. Apie vėles ir nekrokultą senovės lietuvių. Raštai. Vilnius, 1970, p. 272–358.
Basanavičius J. Iš gyvenimo vėlių ir velnių. Vilnius, 1998.
Buračas B. Lietuvos kaimo papročiai. Vilnius: Mintis, 1993.
Čaplikaitė-Pakulienė S. Dzūkų lalauninkai. Tautosakos darbai, 3. Kaunas, 1937. P. 94–98.
Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius: Vaga, 1969.
Daukantas S. Budą Senovęs – Lëtuviū, Kalnienû ir Źamajtiû – iszraszę Pagał Senowęs Rasztû Jokyb’s Łaukys. – Petropilie, 1845; antrasis leidimas – Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. Parengė B. Vanagienė. Vilnius: Ethnos’91, 1993.
Dirvianskis V. Užgavėnės žemaičiuose. Krivūlė, 4. 1925. P. 95.
Driskius K. Joninių papročiai. Žiobiškis. Lietuvos valsčiai, Vilnius: Versmė, 2000. P. 878–885.
Dundulienė P. Duona lietuvių buityje ir papročiuose. Kaunas, 1989.
Dundulienė P. Lietuvių etnologija (antrasis papildytas leidimas). Vilnius: Mokslas, 1991.
Dundulienė P. Lietuvių žiemos išlydėjimo šventės. Istorija, 13 (1), Vilnius. P. 97–120.
Dzūkų melodijos. Sudarė ir parengė G. Četkauskaitė. Vilnius: Vaga, 1981.
Eliade M. Šventybė ir pasaulietiškumas. Vilnius: Mintis, 1997.
Gimbutienė M. Senoji Europa. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
Greimas A. J. Tautos atminties beieškant. Vilnius–Chicago: Mokslas, 1990.
Guagnini A. Alexandri Guagnini Veronensis, Sarmatiae Europea Descriptio, quae Regnum Poloniae, Litvaniam, Samogitiam, Russiam, Massoviam, Prussiam, Pomeraniam, Livoniam et Moschoviae, Tartariae que partem complexitur. Kraków, 1578.
Jonynas A. Lietuvių folkloristika iki XIX a. Vilnius: Vaga, 1984.
Jucevičius L. A. (Jucewicz L. A.) Litwa pod względem staroźytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów. Wilno: Nakł. R. Rafałowicza, 1846.
Jucevičius L. A. Raštai. Vilnius: Vaga, 1959.
Kamiński M. Doźynki i Okręźne na Litwie (Nubajgaj). Tygodnik illustrowany, 9. (Warszawa), 1864. S. 170–172.
Kapeleris K. Kaip senieji lietuvininkai gyveno. Lietuvininkai. Vilnius: Vaga, 1970. P. 339–390.
Katkus M. Balanos gadynė. Parengė A. Žirgulys. Vilnius: Vaga, 1989.
Kirdienė G. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius: Kronta, 2000.
Kriščiūnienė I. Užgavėnės. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1992.
Kudirka J. Joninės. Žurnalo „Kompiuteriai“ kultūrinis priedas. Vilnius: UAB „Vizija”, 1991.
Kudirka J. Užgavėnės. Vilnius: Mokslas, 1992.
Kudirka J. Velykų šventės. Vilnius: Mintis, 1990.
Kudirka J. Vėlinės. Vilnius: Mokslas, 1991.
Kupole rože. Sekminių–Joninių papročiai ir tautosaka. Parengė Nijolė Marcinkevičienė, Loreta Mukaitė, Audronė Vakarinienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2003.
Lasickis J. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. Vilnius, 1969.
Laurinkienė N. Devyniaragio elnio semantikos akcentai. Liaudies kultūra. 2000, Nr. 1, p. 30–33.
Laurinkienė N. Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose. Vilnius: Vaga, 1990.
Laurinkienė N. Senovės lietuvių dievas Perkūnas. Tautosakos darbai, IV. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996.
Leonidas (surinko). Apie dagos papročius ir pabengtuves. Lietuvos keleivis, 172. (Klaipėda), 1931. VII. 29. P. 5 (puslapiai nenumeruoti).
Lepner T. Der preusche Littauer. Danzig, 1744.
Liaudanskaitė L. Oliavimai pavasario švenčių ir apeigų kontekste. Liaudies kultūra. 2001, Nr. 4. P. 15–22.
Liaudanskaitė-Surkienė L. Sekminių piemenų oliavimai: improvizacija kaip struktūra. Improvizacija folklore. Tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje, 1999 m. gruodžio 5–6 d., medžiaga. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1999. P. 33–45.
Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje. Dr. A. R. Niemi ir kun. A. Sabaliausko surinktos. Helsinkis (Ryga), 1911.
Lietuvių dainų ir giesmių gaidos. Lietuvos šiaurės rytuose surinko kun. A. Sabaliauskas. Helsinkis: Imprimerie de la Société Littéraire de Finlande, 1916.
Lietuvių etnogenezė (str. rinkinys). Vilnius: Mokslas, 1987.
Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1990.
Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji instrumentai. Sudarė ir paruošė S. Paliulis. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. T. 1. Vilnius, 1955.
Lingys J. Pabaigtuvių šokiai. Mūsų apeigos ir šventės. Vilnius, 1981.
Lingys J. Sceninis lietuvių liaudies šokis. T. 1–4. Vilnius, 1975, 1979, 1980, 1981.
Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre. Bd. 21. Riga, 1936.
Marburgietis V. Naujoji Prūsijos kronika. Lituanistinė biblioteka. Vilnius: Vaga, 1999.
Marcinkevičienė N. Krikštai: „šoko lenton“, ieškojo „žiedo“, krykštavo. Liaudies kultūra. 2000, Nr. 1, p. 43–50.
Marcinkevičienė N. Pavarėnis. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1998.
Mardosa J. Apie talkas. Kernavė. Vilnius, 1972. P. 105–114.
Mardosa J. Kražiškių talkos. Kražiai. Vilnius – Kaunas, 1993. P. 346–359.
Mardosa J. Rugiapjūtės talkų bruožai Vištyčio apylinkėse. Pergalė, (Vilkaviškis), 1981. 08. 06. P. 4.
Mardosa J. Talkos Angininkų kaime (Alytaus raj.). Kraštotyra. Vilnius, 1971. P. 175–179.
Mardosa J. Talkos ir jų papročiai. Gervėčiai. Vilnius, 1989. P. 74–87.
Mardosa J. Talkos. Kraštotyra. Vilnius, 1987. P. 123–131.
Mardosa J. Žemdirbystės talkų bruožai. Rytų Lietuva: istorija, kultūra, kalba. Vilnius, 1992. P. 175–185.
Merkienė R. Žemaičių ir klaipėdiškių linamynio talkos. Kraštotyra. Vilnius, 1967. P. 144–148.
Mickevičius J. Senovės linų ūkis žemaičių krašte. Gimtasai kraštas. Šiauliai, 1938, Nr. 34 (19–20), p. 356–361.
Mickevičius J. Žemaičių Kalėdų burtai apie ištekėjimą ir vedimą. Gimtasai kraštas. Šiauliai, 1941, Nr. 1/2, p. 96–112.
Milius V. Seinų krašto lietuvių papročiai. Lietuvių liaudies papročiai. Vilnius, 1991. P. 116–137.
Morkūnienė E. Lietuvių liaudies choreografijos bruožai. Vilnius: Mokslas, 1982.
Muktupāvels V. Tautas mūzikas instrumenti Latvijas PSR teritorija. Rīga: Melngaila Respublikas tautas mākslas un kultūras izglītības darba zinātniski metodiskais centrs, 1987.
Musteikis V. Velykų nakties persirengėliai Pievėnuose. Liaudies kultūra. 1991, Nr. 2, p. 16–19.
Nakienė A. Ritmo formulės tvermė lietuvių liaudies melodijose. Tautosakos darbai, V (XII). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996. P. 83–96.
Nakienė A. Senesnės už tvaną. Krantai, 1. Vilnius, 1993. P. 14–15.
Narbutas T. Lietuvių tautos istorija, 2. Vilnius: Mintis, 1992.
Narbutas T. Lietuvių tautos istorija. Vilnius: Mintis, 1992.
Nezabitauskis L. Talkos Žemaičiuose. Tautosakos darbai, 1. Kaunas, 1935. P. 112–126.
Niemi A.R. Lituanistiniai raštai. Lyginamieji dainų tyrinėjimai. Sudarė ir iš suomių k. išvertė Stasys Skrodenis. Vilnius: Džiugas, 1996.
Norinkevičiūtė R. Tradicinis raudojimas ir aplinka. Liaudies kultūra. 1999, Nr. 5. P. 36–38.
Pakalniškis A. Talkos Žemaičiuose XX a. pr. Aidai, 9. (Brooklyn), 1974. P. 408–411.
Pasaulio muzikos instrumentai. Iliustruota enciklopedija. Versta iš anglų k. [Editor Ruth Midgley. Diagram Visual Informatikon Limited, 195 Kentish Town Road, London MW5 2 JU, England, 1976]. Vilnius: Kronta, 1999.
Petrulis J. Rugiapjūtės papročiai. Mūsų tautosaka, 8. Kaunas, 1934. P. 87–135.
Poškaitis K. Liaudies choreografija. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, Kaunas: Aušra, 1992.
Prätorius M. Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne. Berlin, 1871.
Prusevičius J. Kaip seniau užgavėdavo. Druskininkai. Lietuvos ūkininkas, 6. 1940. P. 9.
Račiūnaitė D. Laukų lankymo giesmės. Lietuvių liaudies papročiai (moksl. konferencijos, įvykusios 1989 m. kovo 30 d., medžiaga). Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1991. P. 173–188.
Račiūnaitė-Vyčinienė D. Sutartinių atlikimo tradicijos. Vilnius: Kronta, 2000.
Sauka D. Lietuvių tautosaka. Vilnius: Vaga, 1982.
Skrodenis S. Kaukė žemaičių kultūroje. Liaudies kultūra. 1991, Nr.2, p. 14–16.
Slaviūnas Z. Sutartinių daugiabalsiškumo tipai ir jų chronologijos problema. Liaudies kūryba, I. Vilnius: Mintis, 1969. P. 9–27.
Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai. Lietuvių tautosaka. T. 5. Vilnius: Mintis, 1968.
Stanevičius S. (Stanewicze S.) Daynas Žemaycziu, Wylniuje; 1829; antrasis leidimas – Dainos Žemaičių. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954.
Stanevičius S. Raštai. Vilnius: Vaga, 1967.
Statkevičius V. Šilališkiai. Darbai ir papročiai. Vilnius: Mokslas, 1992.
Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, źmódzka i wszystkiej Rusi. Warszawa: Nakład Gustawa Leona Glücksberga, Księgarza, 1582.
Sutartinės: Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos. Sudarė ir paruošė Z. Slaviūnas. T. 1–3. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958–1959.
Sutartinių ir skudučių keliais. Stasys Paliulis. Tautosakininko gyvenimas ir darbai. Sudarė ir parengė A. Vyžintas. Vilnius: Vaga, 2002.
Šimonytė-Žarskienė R. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.
Švėgždinis P. Velykos ir jų papročiai. Jaunoji karta. 1933, Nr. 14. P. 332-333.
Urbanavičienė D. Lietuvių apeiginė etnochoreografija. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2000.
Vaicekauskas A. Lietuvių žiemos šventės. Bendruomeninės kalendorinio ciklo apeigos XIX a. pab.–XX a. pr. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2005.
Valančius M. Vaikų knygelė. Vilnius, 1992.
Valančius M. Žemaičių vyskupystė. T. II. Vilnius, 1848.
Valiulytė S. Pasaulėvaizdžio atspindžiai pavasario supimosi apeigose ir dainose. Liaudies kultūra. 1999, Nr. 4. P. 27–31.
Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis. Vilnius: Vaga, 1987.
Vėlius N. Senovės baltų pasaulėžiūra. Vilnius: Mintis, 1983.
Veltersonas H. Kanapinį pasitikus. Užgavėnių papročiai Žemaičiuose. Žemaičių žemė, 8. 1942. II. 21. P. 3.
Vyčinas E. Būgnas Lietuvoje. Lietuvos muzikologija, II. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, Kultūros ir meno insittutas, 2001. P. 157–168.
Vyčinas E. Lietuvių smuikas. Liaudies kultūra, V. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2002. P. 286–314.
Vilmantienė O. Užgavėnėms ne blynai, o lietuviškas šiupinys. Kaip Mažojoje Lietuvoje apvaikščiojama linksmiausia metų pusšventė. Vakarai, 43. (Klaipėda), 1939. II. 21. P. 2.
Vyšniauskaitė A. Lietuvių linininkystės papročiai. Valstiečių verslai. Iš lietuvių kultūros istorijos. T. 12. Vilnius: Mokslas, 1983. P. 99–179.
Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a.–XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994.
Vyšniauskaitė A. Lietuvių talkų papročiai. Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1974 m. Vilnius, 1975. P. 207–219.
Vyšniauskaitė A. Linamynio talkų papročiai Lietuvoje XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje. 1. Istoriografija, darbo, poilsio ir talkininkų maitinimo organizavimas. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai Serija A. T. 3(68), 1979. P. 55–67.
Vyšniauskaitė A. Linamynio talkų papročiai Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. 2. Dainos, žaidimai, vaidinimai, kuršio kilmės klausimai. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai Serija A. T. 4(73), 1979, p. 53–66.
Zwek A. Litauen. Eine Landes - und Volkskunde. Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen, 1, Landschaftskunden. Stuttgart: Hobbing und Büchle, 1898.
Žičkienė A. Kai kurie javapjūtės dainų melodikos bruožai baltų-slavų melodikos kontekste. Tautosakos darbai, V (XII). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996. P. 72–82.
Žičkienė A. Pastovumas ir variantiškumas lietuvių raudų melodiniame modelyje. Improvizacija folklore. Tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje, 1999 m. gruodžio 5–6 d., medžiaga. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija. P. 46–65.
Земцовский И. Из болгаро-литовских этномузыкальных параллелей (Balcano-Balto-Slavica как предмет музыкознания). Балто-славянские исследования (1982). Москва: Наука, 1983. С. 205–223.
Земцовский И. Мелодика календарных песен. Ленинград: Музыка, 1975.
Календарные обычаи и обряды Восточной Азии. Годовой цикл. Отв. ред. Р. Ш. Джарылгасинова, М. В. Крюков. Москва: Главная редакция восточной литературы издательства „Наука”, 1989.
Мифы народов мира. Гл. ред. С. А. Токарев. Т. I–2. Москва: Наука, 1980–1982.
Можейко З. Календарно-песенная культура Беларусии. Минск: Навука i тэхника, 1985.